Nagroda Województwa Małopolskiego za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury

VI edycja

VI edycja Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI”

za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury

 

NAGRODY W KATEGORII MISTRZ OTRZYMALI:

 

DR HAB. ANDRZEJ BETLEJ
Absolwent Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, którą ukończył z wyróżnieniem, w 1999 r. obronił doktorat, a habilitację uzyskał w 2011 r. na podstawie książki „DEO,SIBI, POSTERITATI. Jabłonowscy a sztuka w XVIII w.”, która została nagrodzona tytułem „Krakowskiej Książki Miesiąca” oraz nagrodą Rektora UJ. Zainteresowania badawcze koncentruje na architekturze oraz rzeźbie nowożytnej, zwłaszcza XVII i XVIII w. Obecnie pełni funkcję dyrektora instytutu Historii sztuki UJ.
Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, Robert Anderson Trust w Londynie, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej, Funduszu UJ im. A. Krzyżanowskiego, Fundacji Kościuszkowskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizator grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Autor czterech książek, ponad 150 artykułów naukowych i opracowań inwentaryzacyjnych, kilkunastu haseł w encyklopediach „Wielkiej Encyklopedii PWN”, „Encyklopedii Kresów”, „Encyklopedii Sztuki Polskiej” i w tomach „Wielkiej Historii Polski”. Uhonorowany nagrodą Rektora UJ za pracę dydaktyczną. Opiekun Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki oraz Akademickiego koła Studentów Ochrony Dóbr Kultury. Nominowany do nagrody „Laudacje studenckie” w kategorii „Przyjaciel Studenta”. Wraz ze studentami prowadzi projekty inwentaryzacji dzieł rzemiosła artystycznego w klasztorach krakowskich (karmelitów na Piasku, Dominikanów, kapucynów).


Prof. JERZY TRELA
Profesor sztuk teatralnych, pedagog PWST, były rektor tej Uczelni, laureat wielu nagród artystycznych i odznaczeń państwowych. Stworzył w przedstawieniach najwybitniejszych reżyserów teatralnych i filmowych kreacje, które weszły do kanonu polskiej kultury, by przypomnieć tylko Konrada z „Dziadów” czy „Wyzwolenia”. Niezwykła aktywność zawodowa Jerzego Treli sprawiła, że ma on w swoim dorobku zawodowym kilkadziesiąt bardzo zróżnicowanych ról. W 2012 r. obchodził swój jubileusz 70- lecia, który stał się okazją do podsumowania jego bardzo bogatego dorobku: 70 wybitnych ról teatralnych na scenie polskiej, 74 role w Teatrze Telewizji. Piękną kartą biografii Jerzego Treli jest jego praca pedagogiczna. OD 1979 r. gro czasu poświęca pracy ze studentami Wydziału aktorskiego PWST, jest jednym z najbardziej szanowanych i lubianych pedagogów, wielkim autorytetem nie tylko dla kolejnych pokoleń adeptów sztuki aktorskiej, ale także dla swoich kolegów pedagogów. W gronie jego wychowanków znajdują się najwybitniejsze postaci naszego życia teatralnego i filmowego. Chętnie angażuje się w przedsięwzięcia artystyczne twórców najmłodszego pokolenia, reżyseruje przedstawienia dyplomowe studentów, pełni role mistrza-pedagoga wiodącego danego rocznika, bierze udział w scenach egzaminacyjnych przygotowywanych przez Studentów Wydziału Reżyserii Dramatu. Osiągnąwszy wyżyny artystycznego kunsztu chętnie i szczodrze się nim dzieli z kolejnymi pokoleniami twórców.


PROF. ZDZISŁAW MACH
Antropolog społeczny, socjolog i europeista. Zajmuje się głównie problematyką tożsamości, procesów pamięci i zapominania, nacjonalizmów oraz europejskiego dziedzictwa. Jest autorem bądź współautorem wielu projektów i publikacji będących analizami różnych aspektów budowania pamięci zbiorowej, mitologii i tożsamości.
1984 r. doktorat w zakresie socjologii pt. "Kierunek kultury i osobowości w amerykańskiej antropologii społecznej" napisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Palucha.
1990    stopień doktora habilitowanego w zakresie socjologii i antropologii społecznej nadany przez Radę Wydziału Filozoficzno - Historycznego UJ.
1999    tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP.
Od 1993 profesor nadzwyczajny w UJ - do 1999 w Instytucie Socjologii, a od 1999 w
Katedrze (od 2004 w Instytucie Europeistyki, którego jest dyrektorem od 2004 r.; od 2004; Kierownik Katedry Społeczeństwa i Kultury Europy w Instytucie Europeistyki; od 1996 do 2000 kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii; 1990 - 1993 pełnomocnik JM Rektora do spraw programu Tempus; od 1991 przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego w Grupie Coimbra
1991- 1993 członek Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej; od 1993 członek Rektorskiej Komisji Sasakawa Peace Foundation
od 1996 do 2000 członek Senackiej Komisji do spraw Majątku i Finansów
1996-1999 przewodniczący Rady Studium Europy Środkowo-Wschodniej
od października 2000 członek Rektorskiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
od lutego 2000 do września 2000 pełnomocnik Rektora UJ do spraw dydaktyki
od lutego 2000 do września 2000 przewodniczący Senackiej Komisji Dydaktycznej
od  2004 Kierownik Kolegium Europejskiego UJ w Zakopanem
Przedstawiciel UJ w konsorcjum uniwersyteckim Europaeum
Funkcje pełnione poza Uniwersytetem Jagiellońskim:
1995-1999 przewodniczący Task Force for Central and Eastern Europe Grupy Coimbra,od 1996 do 2004 członek Rady do spraw Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej; 1999 prezes Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji; od 2000 do 2001 członek Zespołu Doradców Pełnomocnika Rządu Do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej Członek Rady Naukowej International University Institute for European Studies w Gorizii .

Wraz z kandydatką do nagrody w kategorii Uczeń, współpracował między innymi przy  projekcie dokumentującym zmiany w przestrzeni publicznej Europy „Squares of Europe,  Squares for Europe”, zbiorze esejów „O Krakowie raz jeszcze”, projekcie badawczym „Mikrofon i ściana wzory kultury w polskim hip hopie”, pracy doktorskiej „Konstrukcja wspólnego dziedzictwa w europejskich szlakach kulturowych” oraz kilku przedsięwzięciach związanych z interpretacją dziedzictwa i jego udostępnianiem (m.in. przy serii słuchowisk „Małopolska w 100 obiektach” w ramach Wirtualnych Muzeów Małopolski).


prof. LUCJAN ORZECH
Ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1976 r. Od 1978 pracuje w Zakładzie Wychowania Plastycznego obecnie na Wydziale Sztuki UP w Krakowie.
Obronił przewód kwalifikacyjny I stopnia na stanowisko adiunkta na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Odbył staż artystyczny w ASP w warszawie pod kierunkiem profesorów Jacka Sienieckiego, Jana Tarasina i Ryszarda Winiarskiego.
Brał udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. M.in. aranżację malarską do muzyki Bogusława Schaeffera w Galerii Pryzmat w Krakowie, aranżację przestrzenna „Słuchając obrazów” w Galerii Solvay. Wystawę malarstwa sakralnego oraz szkiców do witraży i polichromii w Archidiecezjalnym Muzeum Metropolitarnym w Krakowie. Zrealizował kilka polichromii we wnętrzach sakralnych- najważniejsze to: w kościele św. Pawła w Bochni, w kościele parafialnym w Rędzięcinie za Zamojszczyźnie, w kosowych koło Mielca, w kościele Reichenbrunn w Niemczech.


PROF. ZDZISŁAW ŁAPIŃSKI
Profesor nauk muzycznych, należy do grona najznakomitszych polskich wiolonczelistów-wizruozów. W ramach licznych koncertów solowych, kameralnych i orkiestrowych występował na najważniejszych festiwalach krajowych i zagranicznych, m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Jugosławi, USA, Brazylii, Japonii, Libanie i na Malcie. Jego znakomita gra na instrumencie nacechowana jest intensywną emocjonalnością, wyczuciem dynamiki i barwy, sugestywnością frazowania oraz niezwykłym potencjałem wirtuozowskim. Jako absolwent Yale Uniwersity oraz wybitny znawca problematyki wykonawczej jest niekwestionowanym autorytetem w świecie muzycznym, często podejmującym badania własne. Kameralista i wieloletni koncertmistrz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i TV w Katowicach; Orkiestry polskiego Radia w Krakowie, I wiolonczelista orkiestry „Capella Cracoviensis” (1979-80); założyciel i kierownik artystyczny Zespołu Wiolonczeli „Cantabile” oraz Zespołu Kameralnego „Primo Allegro”. Jako solista, kameralista i członek orkiestry brał udział w kilkuset koncertach w kraju oraz za granicą . Jest laureatem konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w kategoriach wiolonczela i muzyka kameralna. Jest organizatorem międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. K. Pendereckiego Dokonał szeregu nagrań na potrzeby polskiego radia oraz Radia Francuskiego, a także nagrał 6 płyt. W 2012 r. został wybrany Wiceprezydentem Assiociation of Baltic Academies of Music. Pedagog akademicki, były prodziekan, prorektor, a obecnie Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie; wykształcił spore grono liczących się muzyków oraz doktorantów.


NAGRODY W KATEGORII UCZEŃ OTRZYMALI:

 


AGATA DWORZAK

Ur. 1988 r. Studentka ostatniego roku historii sztuki na UJ, magistrantka dr hab. A. Betleja, pod którego okiem rozwija swoje zainteresowania sztuką nowożytną na dawnych Kresach południowo-Wschodnich i w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki Krakowa. Wspólnie z Mistrzem realizuje projekt pt.„Rokokowy Szlak Rzeźby im. Johanna Georga Pinsla”, pod jego opieką uczestniczy w realizacji grantu uzyskanego z Narodowego Programu  Rozwoju Humanistyki. Podczas studiów przy wsparciu Mistrza przeprowadziła inwentaryzację zbioru rysunków i projektów architektonicznych w zasobach Archiwum małopolskiej Prowincji oo. Jezuitów w Krakowie, od 2 lat kieruje grupą studentów tworzących bazę danych dotyczących ornamentów znajdujących się w kościołach krakowskich. Może pochwalić się kilkoma znaczącymi publikacjami (m.in. złożonymi  do druku w „Biuletynie Historii Sztuki”, „Roczniku Przemyskim”, „Modusie-Pracach z historii sztuki). Jest także absolwentką studiów licencjackich na kierunku Mediteraneistyka.


HELENA CHORZELSKA

Studentka III roku Wydziału Aktorskiego (spec. Aktorstwo dramatyczne), absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Italianistyki). W opinii pedagogów jest studentką wybitnie uzdolniona, pracowitą i kreatywną, jej debiut może być ważnym wydarzeniem dla polskiej sceny teatralnej. W PWST współpracowała z następującymi pedagogami: Prof. Małgorzatą Hajewską-Krzysztofik rola hrabiny Kotłubaj z opowiadania „Biesiada u hrabiny Kotłubaj” W. Gombrowicza, rola Susan z filmu „Porozmawiajmy o kobietach” Mikea’a Nicolsa; prof. Beatą Fudalej – piosenki o miłości (wielokrotnie pokazywane na scenie Wyspiańskiego), „O Romeo” z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, „Leżę” zespołu Piersi, „Moskwę Pietuszki” , „piwko” z repertuaru Kazika; prof. Dorota Segdą – „Bal u Salomona” K.I. gałczyńskiego i „Bal w Operze” J. Tuwima.
Role aktorskie:

- rola Julii i Pani Capuletti w „romeo i Julia” W reż. Pawła Świątka na międzynarodowym festiwalu teatralnym w Essen
- rola gruszy w egzaminie reżyserskim „Braci Karamazow” u Tomasza Cymermana
- 368. Krakowski Salon Poezji w Teatrze Słowackiego
- sesja naukowo-artystyczna „Na ch.... nam taki Katullus” w reż. M. Rasiewicz
- etiudy filmowe u Jacka Borcucha i Xawerego Żuławskiego, rola epizodyczna w serialu „Na dobre i na złe” i w filmie „milczenie jest złotem” w reż. Ewy Pytki

Tłumacz i nauczyciel języka włoskiego. W styczniu 2013 r. została główna laureatką międzynarodowego przeglądu monologów w Rzymie – „Premio Nazionale delle Arti”


DR. ŁUCJA PIEKARSKA-DURAJ

2002- Instytut Europeistyki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) studia doktoranckie; stopień doktora 2013.
1996- 2002 Socjologia, specjalność: europeistyka, Uniwersytet Jagielloński
1994-1996 Filologia Klasyczna, Uniwersytet Jagielloński

Zajmuje się zastosowaniem metodologii nauk społecznych na gruncie animacji kultury, muzealnictwa i udostępniania dziedzictwa. Ponadto prowadzi działalność dydaktyczną (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Dziedzictwa MCK), współtworzy projekty wystawiennicze i programowe w muzeach, a także współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy organizacji szlaków kulturowych. Jest doktorem socjologii. Od 2004 związana z Małopolskim Instytutem Kultury. Jest współautorką wystaw: „Dzieło-działka” (w Muzeum Etnograficznym w Krakowie), „Wadowice Karola Wojtyły” (w Muzeum Miejskim w Wadowicach), „Powiązania” (Mały Rynek w Krakowie/Dni Małopolski w Brukseli), a także szeregu koncepcji promocji regionalnej m.in. uchofonów (europejska kampania „Uszy na Małopolskę!). Pisze artykuły na muzeoblog.org, który stał się cenionym środowiskowym forum interpretacji muzealnej. Przy projektach muzealnych współpracowała  także z: Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (spacery edukacyjne przy Fabryce Oskara Schindlera), Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego,  czy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Nagrodzona stypendium francuskiego Ministerstwa Kultury Odyssey przeznaczonym na stworzenie eseistycznych portretów wybranych miejsc związanych z kulturą i sztuką europejską. Aktualnie zaangażowana w projekt „Lokalne muzeum w globalnym w świecie”, w którym w trzech małopolskich muzeach rozwijana jest metoda intepretacji dziedzictwa wypracowana przez program Dynamika Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury.


MARTA WŁODARSKA

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie oraz Instytutu Sztuki na AP w Krakowie (dyplom malarski „W stronę ciszy”)
Założycielka Stowarzyszenia „Aletheia” zajmującego się promocją działań artedukacyjnych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz działaniami interdyscyplinarnymi.
Wystawy indywidualne: w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie, Klubogalerii w Krakowie, w Klubie Inteligencji Katolickiej, w Galerii na Strychu, Open Art. Studios, Cambridge


DR JAN KALINOWSKI

Ur. 1982 r. , ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie (2005) w klasie wiolonczeli prof. Witolda Hermana  oraz w Ecole Normale de Musique de Paris  "Alfred Cortot" gdzie w 2004 roku otrzymał "Diplôme Supérieur d'Exécution" w klasie wiolonczeli prof. Paula Julien. W roku 2008 ukończył studia podyplomowe w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie w klasie prof. Petera Bucka. Uczestniczył w kursach mistrzowskich m.in. u profesorów: Davida Geringasa, Ivana Monighettiego oraz Arto Norasa.  Pracował również w klasie specjalnej interpretacji dzieł Prof. Krzysztofa Pendereckiego pod kierunkiem Mistrza organizowanej przez Akademię Muzyczną w Krakowie. Brał udział jako solista i kameralista w licznych konkursach i festiwalach muzycznych w kraju i za granicą otrzymując nagrody i zbierając pozytywne recenzje, jest stypendystą: Towarzystwa Przyjaciół Krakowa w Chicago, Fundacji Zygmunta Zaleskiego, Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „SAPERE AUSO”, Stypendium Twórczego Fundacji GRAZELLA, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej. Ważnymi wydarzeniami w życiu artysty były koncerty na festiwalach zagranicznych m.in. Hommage a Igor Strawiński – Międzynarodowy Festiwal na Ukrainie;  Musica Nobilis - Słowacja; CHOPIN dans tous ses etats - Paryż; Oberstdorfer Musiksommer - Internationales Klassikfestival im Allgäu. Do znaczących dokonań należą także występy na festiwalach polskich m.in. Warszawska Jesień;  Polonica Nova – Wrocław (prawykonanie Deja vu -Macieja Jabłońskiego z towarzyszeniem Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Michała Dworzyńskiego); Festiwal Aleksandra Tansmana w Łodzi (wykonanie Koncertu wiolonczelowego oraz polskie prawykonanie III Symfonii koncertującej Aleksandra Tansmana wraz z Marią Machowską, Arturem Rozmysłowiczem i Markiem Szlezerem z towarzyszeniem Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza). Jan Kalinowski jest również stałym gościem Międzynarodowych Dni Kompozytorów Krakowskich, gdzie w 2005 podczas inauguracji festiwalu wykonał w Filharmonii Krakowskiej Koncert wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego. Wykonał z Narodową Orkiestrą Libanu Koncert Wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego oraz recitale w Bejrucie, Damaszku i Ammanie.
Od roku 2005 pracuje w Katedrze Wiolonczeli i Kontrabasu w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie w roku 2009 otrzymał tytuł naukowy doktora i od roku 2011 prowadzi swoją klasę wiolonczeli. W roku 2006 wykładał w ramach wymiany międzyuczelnianej w Hochschule für Künste w Bremie, w roku 2007 w Univerzita  Mateja Bela (Banska Bystrica) oraz Hochschule für Musik Karlsruhe,a wroku 2009 w Konserwatoriach Muzycznych w Fermo i Rovigo we Włoszech.Nagrywał dla radia i telewizji (TVP, Telewizja Libańska, Telewizji ORF,  II Program PR, Radio Kraków), m.in. Koncert wiolonczelowy Lutosławskiego i Koncert wiolonczelowy Stachowskiego oraz recitale. Wraz z Markiem Szlezerem nagrał płytyę kompaktową z monograficzną twórczością Aleksandra Tansmana, która  otrzymało nagrodę francuskiej krytyki La Clef de ResMusica 2010 oraz nominację do Nagrody Polskich Melomanów Programu 3 PR. Nagrana w 2012 r. wraz z Bartłomiejem Niziołem i Markiem Szlezerem płyta  z kompletem dzieł kameralnych Chopina  oprócz przyznania jej także nagrody La Clef de ResMusica 2011 otrzymała nominację do Polskich Nagród Fonograficznych Fryderyki 2011.